Mgr. Monika Gajdošová

Advokátska kancelária

O nás


Advokátska kancelária Monika Gajdošová s.r.o. pôsobí v oblasti poskytovania právnych služieb nepretržite od roku 2010.

Advokátka Mgr. Monika Gajdošová, ktorá je zároveň konateľkou a spoločníčkou obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária Monika Gajdošová s.r.o., je absolventkou denného štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Päťročné štúdium ukončila v roku 2003. Ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2010 pod registračným číslom 5343.

Profil


Našim klientom poskytujeme komplexné služby, vrátane zastupovania pred súdmi a inými úradmi, spisovania a pripomienkovania zmlúv a iných právnych podaní. Pre našich klientov pripravíme právne rozbory a stanoviská. S cieľom dosiahnuť úspechy svojich klientov úzko spolupracuje s notárskymi a exekútorskými úradmi, s daňovými a finančnými poradcami, so znalcami a s inými odbornými inštitúciami.

Základ našej činnosti tvorí oblasť občianskeho práva a obchodného práva. Špecializujeme sa aj na rozvody, výživné a iné otázky rodinného práca a sociálnych vzťahov.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme osobitný dôraz na profesionalitu, spoľahlivosť a invenčnosť, ktoré sú potrebné nielen pri riešení bežnej právnej agendy, ale najmä nevyhnutne potrebné v procesoch vysoko špecializovaného právneho poradenstva zameraného na právne problémy klientov. Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je individuálny prístup k jednotlivým klientom a ich právnym problémom ako aj absolútna diskrétnosť.

Mimosúdne riešenie sporov

Komplexný právny servis pre riešenie sporov mimo súdneho konania.

Zastupovanie pred súdom

Poskytneme Vám naše najlepšie služby v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva.

Poradenstvo

Poskytneme Vám moderné a dostupné poradenstvo zohľadňujúce dobu, ktorú žijeme v snahe byť flexibilný a zrozumiteľný v komunikácii s klientom.

Vymáhanie pohľadávok

Máme bohaté skúsenosti s mimosúdnym aj súdnym vymáhaním pohľadávok.

Autorizácia


Medzi komplexné právne služby, ktoré naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom, je aj autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností. Podľa § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii je autorizácia spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Advokát Vám autorizáciou garantuje, že sa ako účastník zmluvy nestanete obeťou podvodu, lebo preveruje skutočnosti a okolnosti, ktoré by ste pri prevode nehnuteľnosti mohli prehliadnuť. Autorizácia zmluvy advokátom sa vzťahuje výlučne na zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluvy o vyporiadaní spoločného majetku manželov alebo podielových spoluvlastníkov, atď.). Zákon z autorizácie nevylúčil ani zmiešanú zmluvu, napr. zmluvu o prevode nehnuteľnosti spolu so zmluvou zakladajúcou právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností umožní získať povolenie vkladu v katastrálnom konaní v zrýchlenej lehote 20 dní.

Výhody autorizácie zmluvy advokátom:

 • 1. zmluva netrpí právnymi vadami,
 • 2. minimalizácia rizika podvodu,
 • 3. objektívna zodpovednosť advokáta za prípadné zneužitie totožnosti v súvislosti s uzatváraním zmluvy,
 • 4. poistné krytie advokáta pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie,
 • 5. skrátená lehota na katastrálne konanie z 30 dní na 20 dní,
 • 6. zníženie správneho poplatku o 50 % v elektronickom podaní a
 • 7. komplexný právny servis „pod jednou strechou“.

Právne oblasti a služby


Rodinné právo

 • vypracovanie dohôd rodičov podľa Zákona o rodine, najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine, najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní,
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode,
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom v ďalších prípadoch (zverenie, výživné a úprava styku),
 • zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov,
 • zvýšenie a zníženie výživného na maloleté dieťa,
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom,
 • vymáhanie dlžného výživného na deti,
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného podľa Zákona č. 452/2004 Z.z.,
 • určenie alebo zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine,
 • výživné na plnoleté dieťa,
 • výživné na manžela a ostatné vyživovacie povinnosti.

Právo nehnuteľností

 • úprava práv k nehnuteľnostiam – zriadenie vecných bremien,
  záložného práva a iných vecných práv, výmaz vecného bremena / záložného práva,
  zastupovanie pred katastrálnym odborom,
  vypracovanie či právne posúdenie zmlúv o prevode nehnuteľností ako aj návrhov na vklad,
 • v spolupráci s realitnými kanceláriami poskytujeme právny servis a poradenstvo pri príprave a vyhotovení všetkých zmluvných podkladov
  spojených s kúpou, predajom alebo nájmom nehnuteľností.

Občianské právo

 • zastupovanie v konaniach pred
  súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
  vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho
  súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka,
 • vypracovanie resp. posúdenie zmlúv,
 • vyporiadaniespoluvlastníctva
  (bezpodielového spoluvlastníctva, podielového spoluvlastníctva),
 • spísanie žalôb/návrhov a iných podaní.

Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločností, družstiev a vykonávanie zmien v týchto subjektoch(zmena štatutárneho orgánu, zmena spoločníka/akcionára, zmena sídla, rozšírenie/zúženie predmetov podnikania, zvýšenie/zníženie základného imania a podobne),
 • fúzie a akvizície spoločností, či zmenu ich právnej formy,
 • poskytujeme klientom aj zastupovanie pred súdmi.

Správne právo

 • zastupovanie klientov v katastrálnych konaniach, stavebných konaniach, v priestupkových konaniach,
 • preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.

Exekučné právo

 • spísane návrhu na začatie exekúcie,
 • zastupovanie klientov v exekučných konaniach.

Dedičské právo

 • zastupovanie v dedičskom konaní.

Kde nás nájdete


Centrála


 • M.R. Štefánika 27, Pezinok 902 01
  +421 903 478 948
  Po - Pia: 8:00 do 15:30

Kontaktujte nás


Prostredníctvom formulára nás možete ihneď kontaktovať, správa sa objaví na našich počítačoch.