RPVS


Registrujte sa do RPVS s nami

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. protischránkový zákon) priniesol podnikateľom s účinnosťou od 1.2.2017 novú povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ak prijímajú plnenia zo strany verejného sektora.

Advokátska kancelária Monika Gajdošová s.r.o., ako oprávnená osoba v zmysle zákona registri partnerov verejného sektora, poskytuje klientom z celej Slovenskej republiky profesionálne služby súvisiace s podávaním návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov o fyzických osobách a právnických osobách a ich konečných užívateľoch výhod (KUV) v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorou je v zmysle zákona aj advokát so sídlom alebo miestom podnikania na území SR, s ktorou musí partner verejného sektora uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov). Partner verejného sektora môže mať v RPVS zapísanú len jednu oprávnenú osobu.

V prípade otázok, resp. záujmu o využitie služieb advokáta pri plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera vereného sektora nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: gajdosova.office@gmail.com alebo na tel. č. +421 903 478 948.