Cenník


Zmluvná odmena

Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody medzi klientom a advokátom, od Vášho konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci.

V našej advokátskej kancelárii odmenu advokáta vždy dohodneme a cenu za právne služby sa dozviete vopred.

Pokiaľ nedôjde k dohode o výške odmeny, platí tarifná odmena a ostatné cenové podmienky určené vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

V osobitných prípadoch a po predchádzajúcej dohode poskytujeme aj bezplatné právne poradenstvo fyzickým osobám v hmotnej núdzi.